Popis stojísk - Separovaný zber Vranov n_T

TOPlist
Go to content

Main menu

Popis stojísk

Separovaný zber vo Vranove n/T > Umiestnenie stojísk vo Vranove n/T
 
Súhrnná technická správa

1. ODÔVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE

Efektívne a ekologické nakladanie s odpadom TKO a SO v podmienkach mesta Vranov nad Topľou znamená riešiť nielen jeho zneškodňovanie ale aj účinnejšiu organizáciu zvozu, riadenie efektívnejšieho separovaného zberu,  estetizáciou a urbanizáciu zberných stojísk, zberných nádob, skvalitnenie podmienok a dodržanie bezpečnosti pri nakladaní s odpadom pre občanov a organizáciu zabezpečujúcu separovaný zber. Mesto Vranov nad Topľou v snahe racionalizovať nakladanie s odpadom, realizuje  v rámci rozširovania a zvyšovania účinnosti separovaného zberu, projekt optimalizácie a umiestnenia stojísk pre hromadnú bytovú výstavbu. Toto riešenie pozitívne ovlivňuje terajšie urbanistické riešenie. Z architektonického hľadiska riešenie nových stojísk vhodne doplňuje jestvujúce objekty a nenarušuje ich výrazové prostriedky. Poloha stojísk bola určená na základe osobnej priehliadky daných lokalít projektantom a pracovníkom mestského úradu.

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

2/1.Stručný opis stavby z hľadiska účelovej funkcie
Nakladanie s odpadmi najmä v súvislosti s uplatňovaním zákonov č.223 / 2001 Z.z. /zákon o odpadoch/a č.529/2002 Z.z. /zákon o obaloch/ a Programom odpadového hospodárstva je čoraz viac zamerané na zhodnocovanie odpadov. Komunálny odpad patrí k odpadom, kde zhodnocovanie, resp. separovanie má mimoriadny význam z hľadiska podielu využiteľného odpadu, tak aj zámeru znižovania nákladov na jeho zneškodňovanie. V návrhoch riešenia stojísk uplatňujeme maximálnu možnú adresnosť daných stojísk a zberových nádob s cieľom zavedenia postupnej stimulácie na znižovanie objemu odpadu všetkých držiteľov odpadu.

2/2.Urbanistické riešenie
V návrhu počtu stojísk dimenzujeme počty a druhy zberových nádob tak, aby držitelia odpadu nemali k nim ďaleko, minimalizovalo sa ich ohrozenie dopravnými prostriedkami a vplyv stojísk nepôsobil na nich rušivo. Využívame v maximálnej miere také plochy, ktoré minimalizujú obmedzenie parkovania, zaberajú minimálnu plochu zelene a sú v súlade s koncepciou rozvoja mesta.

2/3. Architektonické riešenie
Pri architektonickom riešení rešpektujeme  všetky požiadavky a nároky výrazových prostriedkov jestvujúcich fasád okolitej bytovej výstavby, vzhľadom na obdobie výstavby jednotlivých obytných zón. Plošným aj priestorovým riešením rešpektujeme kapacitu okolitej zástavby podľa počtu obyvateľov.

2/4. Stavebno-technické riešenie
Vzhľadom na rôznorodosť miest osadenia stojísk boli navrhnuté aj rôzne typy stojísk v počte 11 typov. Tieto sú bližšie konkretizované vo výkresovej časti. V stojiskách 6x4 sa nachádzajú 4 nádoby na KZO a 4 na SO, v 5x4 - 2 nádoby na KZO a 4 na SO, v 8x3-4 nádoby na KZO a 4 na SO, v 4x3-1 nádoba na KZO a 1 na SO 4, v 4x2-1 nádoby na KZO a 1 na SO 4


2/5. Údaje o prevádzke

Objekt stojiska je funkčne rozdelený na manipulačnú plochu a plochy pre nádoby  TKO a SO. Pred každou nádobou je dimenzovaná plocha, ktorá umožňuje pohodlnú manipuláciu a obsluhu. Stojisko bude uzatvorené resp. uzamknuté. Prístup k stojisku bude povrchovo upravený, aby umožnil bezbariérové posúvanie nádob k bodu vývozu.
Pôvodné spevnené plochy bude potrebné odstrániť vybúraním jestvujúcich materiálov do plochy aj do hĺbky. Vniknuté výkopy sa zrevitalizujú podľa príložných typických priečnych rezov.

Back to content | Back to main menu